For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تعيين ضريب دبی در مدل تركيبی سرريز نيم دايره ای و دريچه كشويی در كانال دايره ای

حيدرپور،  م.، س.ح. رضويان و ی. حسينی. 1393. تعيين ضريب دبي در مدل تركيبي سرريز نيم دايره اي و دريچه كشويي در كانال دايره اي. مجله پژوهش آب ايران. جلد 13، شماره 155،7-149.

Journal Papers
ماه: 
Fall
سال: 
2013

تحت نظارت وف بومی